Morag Sinton

Location: Abergavenny

Name: Morag Sinton

Mae Cyngor Hil Cymru (RCC) yn bodoli er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb hil, integreiddio a chyfiawnder yng Nghymru.

Fel corff ymbarél trosfwaol a sefydlwyd gan gymunedau llawr gwlad lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru i ddod â sefydliadau allweddol i weithio gyda’i gilydd i frwydro yn erbyn rhagfarn hiliol, gwahaniaethu ar sail hil, aflonyddu ac erledigaeth; rhaid i ni sefyll mewn undod i ddileu hiliaeth, a gofynnwn i chi, fel sefydliad neu fel unigolyn, lofnodi addewid o Dim Goddefgarwch i Hiliaeth yng Nghymru.

Rhaid i ni ddod at ein gilydd i gondemnio hiliaeth yn llwyr yn ei holl ffurfiau ledled Cymru, gan ddal ein hunain a’n gilydd yn atebol. Sefyll yn erbyn hiliaeth ar bob ffurf a hyrwyddo gweithle a chymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal sy’n rhoi hawl i bob unigolyn yng Nghymru deimlo’n ddiogel, cael ei werthfawrogi a’i gynnwys. Ein cynulleidfa darged yw sefydliadau ac unigolion yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i Dim Goddefgarwch tuag at Hiliaeth. Yn sgil y mudiad Black Lives Matter, bydd llawer o bobl eisiau gwneud rhywbeth ond yn ansicr o’r dull cywir neu’n ofalus o wneud datganiadau gwag.

Eich ymrwymiadau

Rwy’n ymrwymo i hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru, sy’n golygu:

  • Byddaf yn sefyll yn erbyn hiliaeth ac yn hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal i bawb.
  • Ni fyddaf yn goddef rhagfarn hiliol, gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth, cam-drin na thrais yn erbyn unrhyw unigolyn.
  • Byddaf yn sefyll mewn undod, yn dod at ein gilydd, ac yn dweud na wrth hiliaeth, yn ei holl ffurfiau.
  • Byddaf yn hyrwyddo cysylltiadau hil da rhwng pobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.
  • Byddaf yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a theg i bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.
Menu